Locaties

Venlo – Eindhoven – Oisterwijk

Openingstijden

09:00 – 17:00

Contact

info@oogkliniekzuidnederland.nl

Noodnummer

085-0437213

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kliniek Oogkliniek Zuid-Nederland B.V.

DEEL 1 ALGEMEEN
ARTIKEL 1 – Definities en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever:
Degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de kliniek.
2. Patiënt:
De natuurlijke persoon op wie de geneeskundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben. Daar waar patiënt vermeld staat kan ook cliënt gelezen worden.
3. Hulpverlener:
De natuurlijke persoon die werkzaam is in een kliniek en die in opdracht van de kliniek een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.
4. Behandelingsovereenkomst:
De overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij de hulpverlener zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt.
5. Geneeskundige handelingen:
a. alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt met als doel hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan daarvan te behoeden of zijn gezondheidstoestand
te beoordelen;
b. andere verrichtingen dan de onder a genoemde, gedaan door een arts in die hoedanigheid en die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt;
c. de verpleging en verzorging in het kader van de verrichtingen onder a en b;
d. het zorgen voor de materiële omstandigheden waaronder de verrichtingen onder a en b kunnen worden uitgevoerd;
geen geneeskundige handelingen als bedoeld onder a en b zijn handelingen:
uitgevoerd door een gevestigd apotheker bedoeld om de gezondheidstoestand of

medische begeleiding van een persoon te beoordelen, verricht in opdracht van een derde in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, of de beoordeling van geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of uitvoering van bepaalde werkzaamheden.
6. Kliniek:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oogkliniek Midden-Brabant B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82253269, verantwoordelijk voor medisch specialistische zorg.
In opdracht van de kliniek worden geneeskundige handelingen verricht. In het geval van verzekerde zorg heeft de instelling een toelating conform de wet. Daar waar in deze tekst de wettelijke term zorgaanbieder wordt gebruikt kan kliniek worden gelezen.
7. Prijs:
De kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.
8. Incident (uitvoeringsbesluit art 1.1 wkkgz):
Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.
9. Geschil (artikel 1 uitvoeringsregeling):
Geschil over een gedraging van de kliniek jegens een cliënt in het kader van de verlening van zorg, dat door een cliënt, een nabestaande van een overleden cliënt, een vertegenwoordiger van een cliënt, een persoon die door de zorgaanbieder ten onrechte niet als vertegenwoordiger is beschouwd, aan het oordeel van de geschilleninstantie c.q. geschillencommissie wordt onderworpen.
10. Second opinion:
Een door de patiënt gevraagd advies aan een arts anders dan de behandelend/ onderzoekend arts over (een deel van) de gezondheidstoestand van de patiënt/of aan de patiënt voorgestelde behandelingen.
11. Vertegenwoordiger:
De persoon of personen die de zorgaanbieder op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de patiënt moet betrekken bij de nakoming van de verplichtingen jegens de patiënt.

12. Geschillencommissie:
Geschillencommissie Zorg Algemeen, (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2021 en zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de kliniek gesloten behandelingsovereenkomst.
ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de kliniek de opdracht verstrekt tot het verrichten van geneeskundige handelingen.
2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van zestien jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de patiënt.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.
4. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de opdrachtgever en/of de patiënt door de kliniek geïnformeerd over de behandeling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:448 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens
van een contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal de kliniek de huisarts
van de patiënt als zodanig beschouwen.
ARTIKEL 4 – Opzegging van de behandelingsovereenkomst
1. De kliniek kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
2. Als de kliniek de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de behandeling niet kan worden uitgesteld, moet de hulpverlener zorgen voor adequate vervanging
3. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan de hulpverlener
alleen de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt, zoals de kosten van de huur van operatie- of behandelruimte en ingehuurd personeel.
4. De hulpverlener zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze

kosten zoveel mogelijk te beperken.

DEEL 2 VERPLICHTINGEN VAN DE KLINIEK
ARTIKEL 5 – Informatie
1. De kliniek licht de patiënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.
2. Op verzoek van de patiënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
3. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat de kliniek zich leiden door wat de patiënt redelijkerwijze dient te weten over:
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die hij noodzakelijk acht
en over de uit te voeren verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de patiënt;
c. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
d. de staat van gezondheid en de daarvoor te verwachten gevolgen van het onderzoek
of de behandeling.
4. De in het eerste lid bedoelde inlichtingen hoeven niet aan de patiënt te worden verstrekt als het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de patiënt zou opleveren. De kliniek mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken nadat hij daarover een
andere dan de direct betrokken hulpverlener daarover heeft geraadpleegd.
5. Als de kliniek gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de patiënt inlichtingen te onthouden, verstrekt hij deze inlichtingen zo nodig aan de contactpersoon als bedoeld
in artikel 3 lid 5.
6. De inlichtingen worden alsnog verstrekt aan de patiënt zodra het in het vierde lid bedoelde nadeel niet meer te verwachten is.
7. Als de patiënt heeft laten weten dat hij de inlichtingen als bedoeld in het eerste lid niet wil ontvangen, blijft het verstrekken daarvan achterwege behalve als dit nadeel oplevert voor de patiënt of anderen.
ARTIKEL 6 – Voorafgaande toestemming
1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming

van de patiënt vereist.
2. Als de patiënt dat verzoekt, legt de kliniek schriftelijk vast voor welke verrichtingen de patiënt toestemming heeft gegeven en verstrekt hij de patiënt een afschrift daarvan.
3. Als de patiënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.
4. Als de patiënt 12 jaar of ouder is, maar jonger dan 16 jaar is, is naast toestemming van de patiënt de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan zonder toestemming van de ouders / voogd worden uitgevoerd als deze kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen
of als de patiënt na de weigering van toestemming de verrichting weloverwogen blijft wensen.
ARTIKEL 7 – Zorg
1. De kliniek neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep.
2. De kliniek maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van medicijnen en andere medische hulpmiddelen, die zijn toegestaan voor medisch specialistische zorg.
3. De kliniek zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige hulpverlener voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De kliniek zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de patiënt bespreken.
4. Bij ontslag uit de kliniek vindt een gesprek plaats tussen de patiënt en een hiertoe bevoegde medewerker waarbij het verloop van de behandeling en de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. In elk geval wordt schriftelijk meegegeven een instructie over de symptomen waarbij de patiënt contact moet opnemen met de kliniek.
ARTIKEL 8 – Incident
De zorgaanbieder doet aan een cliënt, alsmede een vertegenwoordiger van de cliënt dan wel een nabestaande van de overleden cliënt, onverwijld mededeling van de aard en toedracht van incidenten bij de zorgverlening aan de cliënt die voor de cliënt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben en maakt van de aard en toedracht van incidenten

aantekening in het dossier van de cliënt. Tevens wordt aantekening gemaakt van het tijdstip waarop het incident heeft plaatsgevonden en de namen van de betrokkenen bij het incident. Daarbij licht de zorgaanbieder de cliënt tevens in over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken.

ARTIKEL 9 – Dossier

1. De kliniek richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. 2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de kliniek aantekening van de gegevens over de gezondheid van de patiënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken met zodanige gegevens op.

3. Onder meer worden vastgelegd:
a. Toegediende en voorgeschreven medicatie;
b. Als van toepassing de traceerbaarheid van medicatie en andere medische hulpmiddelen.
4. Op verzoek van de patiënt verstrekt de kliniek zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de patiënt.
5. Verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
6. Op verzoek van de patiënt voegt de kliniek een door de patiënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
7. De kliniek vernietigt de door hem bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de patiënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt
en als vernietiging volgens de wet niet mag.
8. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de kliniek de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
ARTIKEL 10 – Geheimhouding
1. De kliniek verstrekt zonder de instemming van de patiënt geen gegevens aan derden, met uitzondering van de gevallen bedoeld in het vierde en vijfde lid van artikel 5 van
deze voorwaarden.
2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan

een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:
a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;

b. de ouders die het gezag over de patiënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist als bedoeld in het derde en vierde lid van artikel 6, voor zover de verstrekking van gegevens en inzage niet in strijd komt met de zorg die een goed hulpverlener in acht moet nemen.

ARTIKEL 11 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek

1. In afwijking van het vorige artikel kunnen zonder toestemming van de patiënt voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd gegevens of inzage in de bescheiden worden verstrekt als:
a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de

persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de kliniek ervoor zorg heeft gedragen
dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke
personen wordt voorkomen.
2. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden is alleen mogelijk als:
a. Het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffende
gegevens kan worden uitgevoerd, en
b. voor zover de patiënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen
verstrekking of inzage.
3. Van een verstrekking van gegevens of inzage als bedoeld in dit artikel wordt door de kliniek aantekening gemaakt in het dossier.
ARTIKEL 12 – Privacy
1. De kliniek hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de patiënt ter beschikking

wordt gesteld.
2. Zonder toestemming van de patiënt voert de kliniek geen verrichtingen uit als deze kunnen worden waargenomen door anderen dan de patiënt.
3. De anderen als bedoeld in het tweede lid zijn niet:
a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk
is;
b. de ouders die het gezag over hem uitoefenen of de voogd van een patiënt jonger
dan 16 jaar (artikel 6 lid 3 en 4).
ARTIKEL 13 – Zorgplicht voor eigendommen
1. De kliniek dient maatregelen te treffen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen. De kliniek informeert de patiënt over deze maatregelen.
2. De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
DEEL 3 VERPLICHTINGEN VAN DE PATIËNT EN OPDRACHTGEVER
ARTIKEL 14 – Informatie- en medewerkingplicht
De patiënt geeft de kliniek, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs.
ARTIKEL 15 – Betaling
1. De opdrachtgever is de kliniek de overeengekomen prijs verschuldigd. De kliniek is gerechtigd om de facturatie uit te besteden aan een derde.
De kliniek verzorgt geen declaraties aan zorgverzekeraars. Daarvoor is opdrachtgever
zelf verantwoordelijk.
2. De kliniek mag van de opdrachtgever vooraf een redelijke aanbetaling vragen.
3. De volledige prijs is niet eerder opeisbaar dan op de dag van de behandeling, hetgeen vastgelegd in een door de kliniek aan opdrachtgever te overhandigen factuur voorzien van een betalingstermijn.
4. Het overschrijden van de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn heeft de volgende gevolgen:

a. De opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege in verzuim; hij is vanaf dat moment tevens de wettelijke rente verschuldigd;
b. De kliniek stuurt de opdrachtgever een aanmaning, waarin de opdrachtgever een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Voor deze aanmaning is de patiënt administratiekosten verschuldigd.

5. Als de opdrachtgever ook binnen de in de aanmaning gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, worden alle openstaande vorderingen van de kliniek op de opdrachtgever, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar en ontvangt opdrachtgever een tweede aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen en wel door binnen één week te betalen. De opdrachtgever wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. Voor deze aanmaning is de opdrachtgever eveneens administratiekosten verschuldigd. 6. Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, zal de kliniek de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de opdrachtgever voorts aan de kliniek verschuldigd:

1. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder de te maken kosten van buitengerechtelijke invordering. Buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd conform de staffel van de Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten.
2. Indien de kliniek kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de patiënt;
3. De door de kliniek gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties,
voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtgever in een in
kracht van gewijsde gegaan gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate
in het ongelijk is gesteld;
alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting.
7. De kliniek behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling te wijzigen, tenzij geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan zulks in de weg
staan. Mochten op een behandeling geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekend

gemaakte tarieven.

DEEL 4 AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid kliniek
1. De kliniek is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de kliniek in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
2. Als de patiënt overlijdt door een tekortkoming van de kliniek dan is deze aansprakelijk voor de vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6:108 BW die de nabestaanden lijden als gevolg van dit overlijden.
3. Als ten behoeve van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de behandelingsovereenkomst. Het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing. ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de kliniek lijdt als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de patiënt in de nakoming
van hun verplichtingen uit deze overeenkomst.
2. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de patiënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel
6:78 BW.
DEEL 5 GESCHILLENBESLECHTING
ARTIKEL 18 – Klachtenregeling
1. De kliniek hanteert een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang, en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg bedoelde klachtenfunctionaris. Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris kan bovengenoemde werkzaamheden onafhankelijk uitvoeren. Naam en contactgegevens van deze functionaris staan in de boven bedoelde klachtenregeling.

3. De klachtenregeling is makkelijk vindbaar geplaatst op de website van de zorgaanbieder. Indien gewenst ontvangt de patiënt hiervan een papieren versie.
4. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder nadat opdrachtgever en / of patiënt de gebreken heeft geconstateerd.
5. Bij de klachtenfunctionaris ingediende klachten worden afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de kliniek per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten, met een maximum van verlenging met vier weken. 6. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
ARTIKEL 19 – Toepasselijk recht & Geschillenregeling
1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen cliënt en zorgaanbieder over (de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot) door de zorgaanbieder te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door de zorgaanbieder aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen, (Bordewijklaan 46,
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).
3. Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij de zorgaanbieder heeft ingediend.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de cliënt de klacht bij de zorgaanbieder indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Commissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Commissie, is de zorgaanbieder aan deze keuze gebonden. Indien de zorgaanbieder een geschil aanhangig wil maken, moet hij de cliënt schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De zorgaanbieder dient daarbij aan
te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

6. De Commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Commissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. Uitsluitend de hierboven genoemde Commissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
DEEL 6 AFWIJKING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 20 – Afwijking

1. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming van de opdrachtgever worden overeengekomen en zijn slechts toegestaan voor zover zij in het voordeel van de opdrachtgever of de patiënt zijn.
2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de kliniek en de opdrachtgever worden vastgelegd. De kliniek draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de patiënt een afschrift daarvan.

3. Deze voorwaarden zijn opgesteld aan de hand van de Algemene Consumentenvoorwaarden ZKN (Hierna: ACZKN), welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal Economische Raad en treden en welke in werking zijn getreden op 15 maart 2018. De ACZKN zijn geraadpleegd op 3 juni 2021 op https://zkn.nl/uploads/ZKN_Consumentenvoorwaarden-2018-2.pdf
Behoudens onderstaande aanpassingen is de tekst van de ACZKN behouden:
1. In artikel 1 zijn ledennummers toegevoegd.
2. In artikel 1 is de definitie van “ZKN” verwijderd.
3. In artikel 1 lid 9 is de passage “dan wel, voor zover een belang in het geding is dat de stichting of vereniging volgens haar statuten behartigt, door een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid aan het oordeel van de geschilleninstantie wordt onderworpen” verwijderd.
4. In artikel 1 lid 12 is de definitie van de term “Geschillencommissie” gewijzigd.
5. In artikel 1 lid 3 is de passage “aangesloten bij ZKN” verwijderd.
6. In artikel 1 lid 5 zijn de passages “waaronder verrichtingen voor cosmetische

doeleinden” en “of tandarts” verwijderd.
7. In artikel 1 lid 6 zijn de passages “lid van ZKN” en “In opdracht van de kliniek of de daaraan gelieerde BV zijn minimaal 2 medisch specialisten werkzaam” verwijderd.
8. Aan artikel 2 is de zinsnede “treden in werking op <…..> en” toegevoegd.
9. In artikel 3 lid 4 is de passage” de gehanteerde intakeprocedure
a. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling*
b. alternatieven voor de behandeling
c. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling*
d. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling
e. de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen
f. de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst
g. als van toepassing: welke hulpverlener(s) feitelijk de behandeling zal (zullen) uitvoeren of bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst zijn betrokken
h. de informatie/instructies voor de patiënt, te volgen voorafgaand aan de
behandeling*
i. de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid*
j. de instructies voor de patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen
waarbij de patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de
patiënt contact moet opnemen*
k. de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten
werktijden*
l. deze Algemene Voorwaarden*.
De met * gemerkte onderwerpen dienen schriftelijk aan de opdrachtgever en/of de patiënt meegegeven te worden.” Verwijderd en de zinsnede “behandeling, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:448 van het Burgerlijk Wetboek” toegevoegd.
10. In artikel 7 lid 2 zijn het woord “implantaten” en de zinsnede “De informatie over het implantaat moet traceerbaar worden geregistreerd.” verwijderd.
11. Artikel 7 lid 3 ACZKN is verwijderd.
12. In artikel 9 ACZKN is het woord “implantaten” verwijderd.

13. In artikel 15 lid 1 is de term “ziektekostenverzekeraar” gewijzigd in zorgverzekeraar”. Tevens is de passage “voor zover deze niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar
wordt betaald” verwijderd en vervangen door een tweede, derde en vierde volzin.
14. Aan artikel 15 lid 3 is de zinsnede “hetgeen vastgelegd in een door de kliniek aan opdrachtgever te overhandigen factuur voorzien van een betalingstermijn”

toegevoegd.
15. Artikelleden 15 lid 4, 15 lid 5, 15 lid 6 en 15 lid 7 zijn toegevoegd.
16. Bij de titel van Deel 5 is de passage “EN ZKN-GARANTIE” verwijderd.
17. In artikel 18 lid 3 is de passage “De zorgaanbieder zorgt daarnaast voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en klachtenfunctionaris op de website en / of in de wachtkamer” verwijderd.
18. De inhoud van artikel 19 ACZKN is integraal verwijderd en vervangen door een andere tekst.
19. Artikel 20 ACZKN (inzake “ZKN-garantie nakoming bindende adviezen”) is verwijderd. De doornummering van de navolgende artikelen is vervolgens aangepast.
20. Bij de titel van Deel 6 is de passage “EN WIJZIGING” verwijderd.
21. Artikel 22 ACZKN (inzake “Wijziging”) is verwijderd.
22. Het onderhavige artikel 20 lid 3 is toegevoegd.